prof. emeritus dr. Rifat Hadžiselimović
naučni savjetnik, spoljni saradnik InstitutaKontakt:  rifat.hadziselimovic@gmx.net; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 1962 - 1966
Postdiplomski studij Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska 1969 - 1971
Doktorski studij Prirodno - matematički fakultet, UNSA 1972 - 1976
Pred - doktorski boravak Stockholm, Lund 1975
Post - doktorski boravak Washington DC 1986
Post - doktorski boravak Wien 1996

Angažman u INGEBu
Koordinator i direktor 1987 - 2001
Koordinator DNK projekata i naučni savjetnik 2001 →
Predsjednik Upravnog odbora 2006 →

Angažman van INGEBa
Asistent, PMF, UNSA 1966 - 1977
Docent (1977), redovni (1980) i vanredni (1984) profesor na predmetima: Humana genetika, Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, Evolucija, Antropologija i Eksperimentalna biomedicina, PMF, UNSA 1977 →
Šef Odsjeka za biologiju, PMF UNSA 1984 - 1986
Profesor na predmetima: Genetika i Genetika i biotehnologija, Poljoprivredni fakultet UNSA 1995 - 2010
Profesor na predmetima: Evolucija sa antropologijom i Antropologija, Filozofski i Prirodno - matematički fakultet UNTZ 1997 - 2003
Profesor na predmetima Genetika, Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću 1999 - 2001
Profesor na predmetima: Genetika i Organska evolucija sa naukom o čovjeku, Agromediteranski i Nastavnički fakultet fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 1997 - 2003
Voditelj Postdiplomskog studija bioloških nauka, PMF UNSA 1994 - 2003
Voditelj smjera Genetika Postdiplomskog studija bioloških nauka, PMF UNSA 2003 - 2007

Naučna oblast
Humana genetika, populacijska genetika, bioantropologija i biomedicina, biotehnologija, genotoksikologija, prirodni biološki resursi

  Bibliografija

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=llK5d2YAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7p9ZZuH0mzxCWrEIA5CHWzNKBxY_6BTs2rWuqHA4tZoS4eOCVIVsEmR27B7AGqxJ-CoDBRiRbK9ez8fLb1b42AXEMpMcHWiySECOV4drV1TjPsSvnW1NQBcOFyiwL14sJF64BL
 
http://www.researchgate.net/profile/Rifat_Hadziselimovic

  Nagrade i priznanja
 • Nagrada Univerziteta u Sarajevu za studentski naučni rad    1966

 • Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za odličan uspjeh u studiju    1966

 • Republička nagrada za naučni rad “Veselin Masleša”    1977

 • Zlatna plaketa i Nagrada Pokreta “Nauku mladima”     1977, 1981

 • Plaketa Univerziteta    1986

 • Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva    1991

 • Nagrada Univerziteta u Sarajevu za najreferentnijeg profesora PMF–a     2007

 • Plaketa Univerziteta u Sarajevu    2010

 • i druga odličja


  Reference
 • Originalni naučni radovi 195

 • Stručni radovi 17

 • Knjige, udžbenici i priručnici 21

 • Naučnoistraživački i stručni projekti (elaborati) 68

 • Naučne konferencije (sa referatima)