Aktuelni projekti


 

 • Istraživanje antitumorskog i citotoksičnog potencijala odabranih bioaktivnih spojeva u kulturama ćelija Burkittovog limfoma i normalnih humanih limfocita (2017)

 • Istraživanje potencijala halogeniranog boroksina u inhibiciji imikvimodom inducirane upalne reakcije kože na in vivo modelu pacova (2017)

 • Uspostavljanje sistema za fitoremedijaciju pomoću biljnih vrsta koje imaju sposobnost akumulacije teških metala (2017)

 • Genetička varijabilnost rase kokoške banatski gološijan (2017)

 • DNK tipizacija humanih arheoloških ostataka u BiH (2017)

 • Identifikacija genetičkih indikatora fitoremedijacionog potencijala autohtonih bh. biljaka (2016-2017)

 • Procjena biouticaja supstance K2(B3O3F4OH) na psorijazu (2016)

 • DNK analiza populacija krpelja sa najfrekventijih izletišta na teritoriji Kantona Sarajevo na prisustvo bakterija iz roda Borrelia, uzročnika lajmske bolesti (2016)

 • Komparativna analiza efikasnosti PowerPlex 16 i PowerPlex Fusion multipleks STR lokusa u procesu humane forenzičke individualizacije (2016)

 • Razvoj multiplex sistema za simultanu identifikaciju transgenih formi kukuruza (2015-2016)

 • Razvoj i informaciono unapređenje regionalne baze podataka o biodiverzitetu – REBIDA

 • New Norwegian pear cultivars

 • Citogenetičko-genotoksikološka istraživanja bioaktivnosti fizičkih, hemijskih i bioloških agenasa (dugoročni projekat)

 • Citogenetičko-genotoksikološki monitoring humanih bh. populacija (dugoročni projekat)

 • Razvoj biosiguronosnog sistema za identifikaciju i uzorkovanje genetički modificiranih organizama u BiH (dugoročni projekat)

 • Populaciono-genetička karakterizacija stanovništva BiH