Doktorske disertacije

Komparativna analiza genotoksičnog i citotoksičnog djelovanja ekstrakata lista vrste Ginkgo biloba L (2015).Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Evaluacija cirkulirajućih tumorskih stanica (CTS) kao prognostički i prediktivni marker u tretmanu karcinoma dojke (2015). Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Istraživanje mutagenih i genotoksičnih osobina odabranih vrsta biljaka iz familije Asteraceae (2015). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Procjena genetičkog diverziteta gatačkog goveda u Bosni i Hercegovini u cilju zaštite pasmine (2015).Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Karakterizacija uzgojnih populacija potočne pastrmke (Salmo trutta, Linnaeus, 1758) iz gornjeg toka rijeke Neretve” (2013). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Komparativna analiza citotoksičnih i genotoksičnih efekata prirodnih (košinel crvena i kurkumin) i sintetičkih (eritrozin B i sunset žuta) prehrambenih bojila (2013). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Komparativna analiza učinkovitosti citogenetičkih i molekularno-genetičkih metoda u detekciji sindroma Down (2013). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Polimorfizam autosomalnih SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) markera u humanim populacijama Zapadnoga Balkana (2013). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Genetički diverzitet recentnih populacija Salmo trutta L. rijeke Neretve u odnosu na rekonstruisani simulacioni model početnog stanja (2013). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Komparativna analiza efikasnosti i pouzdanosti standardnih tehnoloških pristupa u alelnoj diskriminaciji polimorfnih genetičkih markera u medicinskoj dijagnostici (2013). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Udruženost genskog polimorfizma dopaminskih receptora i psiholoških dimenzija ličnosti u razvoju opijatske ovisnosti (2012). Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Primjena DNK kratkih repetitivnih sekvenci u utvrđivanju srodstva među potomcima jednog roditeljskog para unutar malih lokalnih populacija (2012). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Meta-analiza utjecaja substrukturiranosti populacija s područja jugoistočne Europe na forenzičke statističke parametre genetičkih biljega STR (2011). Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Primjena novih biljega mitohondrijske DNA u forenzično-genetičkoj analizi skeletnih ostataka različite starosti (2011). Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Utjecaj komercijalnih preparata za bojenje kose na proces forenzičke DNK analize anagenih dlaka (2011). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Ispitivanje bioaktivnih svojstava ekstrakata vrsta Helleborus odorus Waldst. & Kit i   Helleborus multifidus Vis. (2011). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Molekularno-genetička karakterizacija bosanskohercegovačkog brdskog konja (2011). Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Ekspresija i mogući prognostički značaj cAMP-ovisne proteinske kinaze A (PKA) kao molekularnog biomarkera za karcinom dojke (2011). International University of Sarajevo.

Morfološko-biosistematska, ekološko-populaciona i molekularno-genetička karakterizacija hibrida  Abramis brama x Rutilus rutilus u jezeru Modrac (2010).Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Genetska i pomološka varijabilnost populacija pitomog kestena u Bosni i Hercegovini (2010).Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Molekularno-genetička karakterizacija međusobne uslovljenosti endodontsko-parodontnih biofilmova(2010). Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Genetička karakterizacija vrsta i hibrida roda Crataegus L. u Bosni i Hercegovini (2009).

Polimorfizam mtDNK haplogrupa u lokalnim ljudskim populacijama tuzlanske regije (2009). Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Bioaktivnost halogeniranih boroksina u kultiviranim humanim ćelijama. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (2009).

Istraživanje autohtonosti bosansko-hercegovačko-hrvatskog pastirskog psa tornjaka primjenom molekularnih markera. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2009).

Genetička karakterizacija autohtonih genotipova pitomog kestena primjenom molekularnih markera (2008). Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Molekularno-genetička karakterizacija bosansko­hercegovačkog brdskog konja (2008). Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Filogenetske i interpopulacijske relacije osobenosti mitohondrijalne DNK bh. salmonida (2008). Prirodno–matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu.

An investigation of the utility of molecular genetic analysis of museum specimens in studying deep-sea fish (2008). Open University, UK

Identifikacija DNK markera predisponirajućih faktora shizofrenije u stanovništvu BiH. prirodno-matematički fakultet Univerziteta u sarajevu (2007).

Modeli primjene poliploidije kod jednogodišnjih cvjetnih kultura u pejzažnoj arhitekturi. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2006).

Komparativna analiza parietalnog metabolizma kod četiri ćelijske linije šećerne repe (Etude comparative de quelques parametres du controle epigenetique en relation avec developpement de lignees de betterave cucriere) (2006). Orlean, Francuska.

Polimorfizam mikrosatelitnih markera nuklearnog genoma u bh. populacijama salmonida (2005). Prirodno–matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu

Genetička karakterizacija autohtonog genofonda smokve molekularnim markerima. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u sarajevu (2005).

Polimorfizam kompletno Y–vezanih molekularnih markera u referentnom uzorku bosanskohercegovačke humane populacije (2005). Prirodno–matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu.

Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mill.) analizom cpDNA i izoenzima u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske (2003). Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Analysis of the Function and Transcriptional Regulation of Recombination Activating Genes-1 and –2. (Analiza funkcije i transkripcijske regulacije rekombinacija aktivirajućih gena 1 i 2) (1999). University of California, Los Angeles, SAD.

Tumortherapie mit Antisense-Oligodesoxy­nucleotiden gegen Polo-like Kinase 1 (Tumorska terapija na principu inhibicije polo-like kinaze 1 antisens oligonukleotidima) (1999). Univerzitet Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Njemačka.