Maida Hadžić, MA
viša stručna saradnica, LCG, LHG

   
Kontakt: maida.hadzic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2012
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2013
Doktorski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2017

Angažman u INGEBu
Volonter2012 - 2013
Asistent na projektima 2013
Stručna saradnica2014 - 2016
Viša stručna saradnica2016 -


Naučna oblast
Citogenetika, genotoksikologija i mutageneza, humana genetika